Concept

In het concept van de Groene Mineralen Centrale worden mest en organische reststromen beschouwd als een bron van mineralen, organische stof en energie. Op de Groene Mineralen Centrales werken bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen samen aan de ontwikkeling van nieuwe concepten voor de verwerking van mest tot waardevolle mineralen meststoffen en herwonnen grondstoffen. Het sluiten van kringlopen en het bieden van een duurzame oplossing voor het mineralenoverschot in de landbouw staan hierbij centraal.

De agrarische sector produceert 25% meer fosfaat in de vorm van dierlijke mest dan op landbouwgronden gebruikt mag worden. Het teveel aan dierlijke mest wordt nu over grote afstanden geëxporteerd naar Duitsland waar wel een vraag is naar fosfaat. Deze transporten gaan gepaard met hoge kosten en een hoge CO2 uitstoot. Verder verdwijnt met de mest ook de organische stof en stikstof die dan op andere wijze weer aangevuld of gekocht moet worden. Door de mest te verwerken tot waardevolle minerale meststoffen en grondstoffen, wordt een duurzame oplossing geboden voor het geproduceerde overschot aan nutriënten.

De eerste Groene Minerale Centrale wordt gebouwd bij Groot Zevert Vergisting in de Achterhoek. Op deze locatie wordt jaarlijks 100 kton varkensmest vergist waarbij biogas wordt gewonnen. De vergister wordt in de komende twee jaar omgebouwd tot een Groene Mineralen Centrale. De te bouwen installaties gaan varkensmest verwerken tot hoogwaardige minerale meststoffen. De samenstelling en kwaliteit van de herwonnen producten worden afgestemd op de vraag van de regionale dan wel internationale markt. Hierdoor ontstaat een duurzame en economisch haalbare oplossing voor de verwerking en afzet van mest en andere organische afvalstromen.

De Groene Minerale Centrale dient als demonstratielocatie voor innovatieve technologieën. Na een testfase worden nieuwe technologieën hier grootschalig gebouwd. Voor de terugwinning van minerale stikstof- en kaliummeststoffen wordt de GENIAAL technologie gebouwd. Deze installatie haalt mineraal stikstof en kalium uit het vloeibare deel van de mest. Wat overblijft is schoon, loosbaar water. De dikke fractie van de mest bevat het organische stof en fosfaat. Om ook het fosfaat terug te winnen wordt de installatie uitgebreid met de Re-P-eat technologie. Alleen het teruggewonnen fosfaat hoeft dan afgevoerd te worden waardoor de organische stof beschikbaar blijft voor de Nederlandse landbouwgronden.

De gewonnen energie en herwonnen producten worden grotendeels regionaal vermarkt. De stikstof- en kaliummeststoffen zijn waardevolle meststoffen voor landbouwgronden. Het teruggewonnen fosfaat is als meststof erg gewild in regio’s buiten Nederland met een tekort aan fosfaat. Wat over blijft is een nutrient-arme organische stof welke in de regio als bodemverbeteraar afgezet kan worden. Hierdoor worden alle nutriënten en organische stof uit de mest op een efficiënte wijze benut.

3