Re-P-eat

Van mest naar fosfaatarme organische stof en mineraal fosfaat

Fosfaatoverschot

De Nederlandse landbouw produceert al een aantal decennia meer mineralen in de vorm van mest dan plaatsbaar is op landbouwgronden. Het huidige mestoverschot (2016) is ongeveer 45 miljoen kg fosfaat. Dit is ongeveer 25% van de totale fosfaatproductie als dierlijke mest. De afzet van dierlijke mest buiten de Nederlandse landbouw (veelal export) brengt zeer hoge kosten met zich mee voor de veehouders. Met de export van de mest (onbehandeld of dikke fractie) verdwijnt ook een groot deel van de organische stof en andere waardevolle componenten. Met de RePeat technologie, ontwikkeld door Wageningen UR, wordt een duurzame oplossing geboden voor de verwerking van fosfaatrijke mest en digestaat.

Regionaal mest verwerken en terugvoeren in de keten

RePeat is ontwikkeld om zowel mest als digestaat kosteneffectief en duurzaam te verwerken waarbij de mest of digestaat wordt gescheiden in mineraal calciumfosfaat en fosfaatarm organische stof. Door alleen het overschot aan fosfaat uit de mest te halen, blijft de organische stof beschikbaar voor de Nederlandse landbouwgronden en kan het teruggewonnen minerale fosfaat hergebruikt worden als grondstof voor de kunstmestindustrie of direct als product in tekortgebieden.

Waarom RePeat?

Het is van groot belang dat we goed omgaan met de beschikbare fosfaten uit mest en digestaat, omdat fosfaat een eindige onvervangbare grondstof is voor al het leven op aarde en dus ook voor de landbouwproductie. RePeat staat dan ook voor “Recovery of P to eat”. Het wordt nationaal en internationaal beschouwd als een zeer innovatieve methode. Door het verlagen en terugwinnen van het fosfaat uit dierlijke mest kan verder veel meer organische stof worden aangewend binnen de grenzen die gesteld zijn door de rijksoverheid. Dit draagt bij aan behouden van de organische stoftoestand van de bodem. De techniek is thans zover ontwikkeld dat 80% van het fosfaat verwijderd kan worden.

Toepassingen

Vooralsnog is deze nieuwe innovatieve methodiek toepasbaar op grotere schaal waarvan de exacte schaalgrootte nog bepaald moet worden. Groot Zevert vergisting kan de methodiek grootschalig toepassen (> 100.000 ton) in het kader van het Europees gefinancierde SYSTEMIC project.

De voordelen:

  1. Complete oplossing voor het fosfaatoverschot van de veehouderij
  2. Behoud van organische stof voor de Nederlandse landbouwgronden
  3. Behoud van de schaarse fosfaatgrondstof
  4. Bemesting op maat
  5. Minder transport over lange afstand van de export van mest, reductie van CO2
  6. Geen hygiënisatie van mest nodig, omdat mestexport voorkomen wordt
  7. Maakt regionale evenwichtsbemesting mogelijk

RePeat is ontwikkeld door Wageningen Environmental Research (Alterra), Groot Zevert Vergisting en Nijhuis Industries met medefinanciering van de Topsector Agri&Food en vanuit het H2020 financieringsprogramma vanuit de Europese Commissie.
 

Flyer RePeat - scheiden van mest in organische stof en fosfaat (NL) (2019)

Schema RePeat bij Groot Zevert